DO-IN Yoga

Privacyverklaring

Do-In for life, vertegenwoordigd door Jolanda van Viersen

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.

Het is niet de bedoeling om persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) te verwerken. Tenzij hiervoor toestemming van de ouder(s) met gezag of wettelijk vertegenwoordiger(s) met gezag is verleend.
Ingeval deze toestemming ontbreekt, neem dan contact op. Deze gegevens zullen dan worden verwijderd.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden vastgelegd:
voor het opmaken van de nota
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
om met je te communiceren
om je informatie te verstrekken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In sommige gevallen kunnen de gegevens pas worden vernietigd na het verlopen van een wettelijke bewaartermijn.

Om je privacy te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang tot de gegevens hebben, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. In het geval je persoonsgegevens met een derde partij worden gedeeld (hostingmanager, administrateur etc.) of op basis van een wettelijke verplichting, dan maak ik afspraken met deze derde om er o.a. voor te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat deze worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Je privacy rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op:
Inzage, correctie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit (gegevensoverdracht), beperking van de verwerking en het recht van bezwaar.
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Dit zijn besluiten die door programma’s of computersystemen worden genomen, zonder tussenkomst van Do-In for life.
Ingeval je één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Jolanda van Viersen.

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina opgenomen.